ผอ.กคส.สพ.ทร. เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๖๐
พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.กคส.สพ.ทร. ประจำปีงบประมาณ 2561
ผอ.กคส.สพ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในการฝึกผสม CARAT 2017 ระหว่างเจ้าหน้าที่สรรพาวุธของ ทร.อเมริกา และ เจ้าหน้าที่คลังสรรพาวุธ สพ.ทร.
การแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และ ๔ เครื่องแบบหมายเลข 2 และ เครื่องแบบหมายเลข 4 ทร.

ตาม ที่ ทร.อนุมัติหลักการให้ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ นักเรียนทหาร และลูกจ้างสังกัด ทร....

อ่านเพิ่มเติม...

เครื่องแบบหมายเลข 2 และ เครื่องแบบหมายเลข 4 ทร.

ตาม ที่ ทร.อนุมัติหลักการให้ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ นักเรียนทหาร และลูกจ้างสังกัด ทร. แต่งเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔
ในวันสำคัญต่าง ๆ รายละเอียดตามอนุมัติ ทร. ท้ายบันทึก กพ.ทร. ที่ ๐๕๐๓/๗๖๐๔ ลง ๒๗ พ.ย.๕๗ ดังนี้  

การแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และเครื่องแบบหมายเลข ๔ ในวันสำคัญต่าง ๆ

วันที่/เดือน วันสำคัญ การแต่งกายเครื่องแบบ
๗ ม.ค. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว หมายเลข ๒
๑๗ ม.ค. วันก่อนวันกองทัพไทย และวันวีรชนกองทัพเรือ หมายเลข ๒
๑๙ ม.ค. วันหลังวันกองทัพไทย หมายเลข ๔
๑๖ มี.ค. วันคล้ายวันสถาปนากองทัพไทย หมายเลข ๔
๒ เม.ย. วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมายเลข ๒
๘ เม.ย. วันคล้ายวันสถาปนา กห. หมายเลข ๔
๒๕ เม.ย. วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมายเลข ๒
๑๙ พ.ค. วันอาภากร หมายเลข ๒
๒๙ มิ.ย. วันบริพัตร หมายเลข ๒
๔ ก.ค. วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมายเลข ๒
๑๘ ก.ค. วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หมายเลข ๒
๒๘ ก.ค. วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร หมายเลข ๒
๑๑ ส.ค. วันก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หมายเลข ๒
๑๓ ส.ค. วันหลังวันเฉลิมพระชนามพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หมายเลข ๔
๒๔ ก.ย. วันมหิดล หมายเลข ๒
๒๐ พ.ย. วันกองทัพเรือ หมายเลข ๒
๔ ธ.ค. วันก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายเลข ๒
๖ ธ.ค. วันหลังวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายเลข ๔
๒๘ ธ.ค. วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมายเลข ๒

หมายเหตุ  

วันสำคัญที่ตรงกับวันหยุดราชการให้งดแต่งเครื่องแบบหมายเลข ๒ ยกเว้น วันก่อนวันกองทัพไทย วันอาภากร วันก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
วันกองทัพเรือ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ตรงกับวันหยุดราชการ ให้เลื่อนมาแต่งในวันราชการก่อนวันหยุดราชการนั้น และวันที่ตรงกับวันหยุดราชการให้งดแต่งเครื่องแบบหมายเลข ๔

 

   

banner1 Navyform56 noc navyfc

   
© กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ