ผู้บังคับบัญชา

  001  
 
น.อ.สมบัติ  โทณวรรณากร
ผอ.กคส.สพ.ทร.
 
 
   002  
 

น.อ.ทศพร  โอสถานนท์
รอง ผอ.กคส.สพ.ทร.

 

 
 65891 03  55786 

 น.ต.หญิง วรัทยา  จินตยาวุฒิ
หน.ควบคุม

 

น.ท.ธวัช  สุขเจริญ
หน.คลังสรรพาวุธ

 

น.ท.สุเนตร  คำเวียงสา
หน.คลังอมภัณฑ์ 

 

 061  25550  8910
น.ต.สถาพร  บุรารักษ์
หน.ลำเลียงอมภัณฑ์
น.ท.เกษม  นพรักษา
หน.โรงงานซ่อมบำรุงและทำลายวัตถุระเบิด
 น.ท.วินัย  งามเสงี่ยม
 หน.ตรวจสอบและวิเคราะห์
   
© กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ